Planujesz wydarzenie firmowe? Chcesz zmotywować swoich pracowników?

Projekt EFEKT

Logotypy wymagane przy projekcie

 

Projekt „Efekt – dostępność i rozwój usług społecznych w Kielcach” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych realizowany przez Gminę Kielce/Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Kielcach we współpracy ze Stowarzyszeniem Na Rzecz Wsparcia i Rozwoju Z NAMI RAŹNIEJ z Kielc, Stowarzyszeniem Działań Twórczych i Rozwoju NAWIGACJA z Kielc oraz Spółdzielnią Socjalną Tropem Przygody

 

Celem projektu jest

 • ułatwienie dostępu i podnoszenie jakości usług społecznych poprzez udzielanie wsparcia indywidualnie dobranego do potrzeb i możliwości uczestników projektu.

Proponowane działania

1)      rozwój umiejętności społecznych wychowanków pieczy zastępczej jako element procesu usamodzielnienia i integracji ze środowiskiem,
2)      promowanie rodzicielstwa zastępczego,
3)      działania diagnostyczne i terapeutyczne skierowane do dzieci z placówek wsparcia dziennego oraz ich rodziców, prowadzące do zmniejszenia deficytów rozwojowych i wspierania prawidłowego funkcjonowania rodzin,
4)      stworzenie miejsc krótkookresowego pobytu dziennego dla seniorów w ramach działania Klubu Seniora, prowadzące do zwiększenia aktywności i mobilności osób starszych oraz poprawy ich kondycji i sprawności fizycznej.

Okres realizacji projektu

 • 01.05.2019–30.11.2021

Grupa docelowa

Projekt skierowany jest do 338 osób (185 K i 153 M) zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, w tym osób z niepełnosprawnościami, zamieszkałych na terenie gminy Kielce, z czego:

 • I grupa: 40 (22K,18M) w wieku 9-22 lata, wychowanków instytucjonalnej pieczy zastępczej,
 • II grupa: 110 dzieci (40K, 70 M) w wieku 5-18 lat, uczestniczących w zajęciach świetlic środowiskowych, 36 rodziców (26K,10M) oraz 50 osób z otoczenia,
 • III grupa: 102 seniorów (72K,30M) po 60 roku życia.

Kryteria uczestnictwa w projekcie dla I grupy docelowej

 • wiek 9-22 lata,
 • adres zamieszkania/przebywania na terenie gminy Kielce zgodnie z Kodeksem Cywilnym,
 • funkcjonowanie w ramach instytucjonalnej pieczy zastępczej,
 • zgoda dyrektora COP na udział dziecka w projekcie,
 • brak uczestnictwa w tym samym typie wsparcia w innych projektach współfinansowanych ze środków EFS.

Kryteria uczestnictwa w projekcie dla II grupy docelowej (dzieci i młodzież)

1)      wiek 5-18 lat,

2)      adres zamieszkania/przebywania na terenie gminy Kielce zgodnie z Kodeksem Cywilnym,

3)      zgoda rodzica lub opiekuna prawnego na udział dziecka w projekcie,

4)      osoba lub rodzina zagrożona ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym:

 • osoby lub rodziny korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej lub kwalifikujące się do objęcia wsparciem, spełniające co najmniej jedną z przesłanek art. 7 ustawy o pomocy społecznej,
 • osoby, o których mowa w art.1 ust.2 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym,
 • osoby przebywające w pieczy zastępczej lub opuszczające pieczę zastępczą oraz rodziny przeżywające trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych,
 • osoby z niepełnosprawnością,
 • członkowie gospodarstw domowych sprawujących opiekę nad osobą z niepełnosprawnością, o ile co najmniej jeden z nich nie pracuje ze względu na konieczność sprawowania opieki nad osobą z niepełnosprawnością,
 • osoby niesamodzielne,
 • osoby bezdomne lub dotknięte wykluczeniem z dostępu do mieszkań,

5)      brak uczestnictwa w tym samym typie wsparcia w innych projektach współfinansowanych ze środków EFS.

Kryteria uczestnictwa w projekcie dla II grupy docelowej (rodzice)

 • rodzic dziecka zakwalifikowanego do wsparcia w świetlicach środowiskowych i specjalistycznych,
 • adres zamieszkania/przebywania na terenie gminy Kielce zgodnie z Kodeksem Cywilnym,
 • informacja/rekomendacja MZPPP o deficytach w wypełnianiu funkcji rodzicielskich i relacjach rodzinnych, wynikających z przeprowadzonej diagnozy psychologicznej dziecka,
 • brak uczestnictwa w tym samym typie wsparcia w innych projektach współfinansowanych ze środków EFS.

Kryteria uczestnictwa w projekcie dla III grupy docelowej

1)      ukończony 60 r.ż.
2)      adres zamieszkania/przebywania na terenie gminy Kielce zgodnie z Kodeksem Cywilnym,
3)      osoby lub rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym:

 • osoby lub rodziny korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej,
 • osoby, o których mowa w art.1 ust.2 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym,
 • osoby z niepełnosprawnością,
 • członkowie gospodarstw domowych sprawujących opiekę nad osobą z niepełnosprawnością, o ile co najmniej jeden z nich nie pracuje ze względu na konieczność sprawowania opieki nad osobą z niepełnosprawnością,
 • osoby niesamodzielne,
 • osoby bezdomne lub dotknięte wykluczeniem z dostępu do mieszkań,
 • osoby odbywające karę pozbawienia wolności objęte dozorem elektronicznym,
  4)      brak uczestnictwa w tym samym typie wsparcia w innych projektach współfinansowanych ze środków EFS.

Terminy rekrutacji

Terminy rekrutacji zostały określone w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w projekcie.

UCZESTNICTWO W PROJEKCIE JEST CAŁKOWICIE BEZPŁATNE

Szczegóły na stronie lidera:

https://mopr.kielce.pl/projekt-efekt-dostepnosc-i-rozwoj-uslug-spolecznych-w-kielcach/

 

KONTAKT

Spółdzielnia Socjalna Tropem Przygody

ul. Olszewskiego 6 p. 1.17 SKYE

25-663 Kielce

mail:

tel. 41 300 01 19