Planujesz wydarzenie firmowe? Chcesz zmotywować swoich pracowników?

Piknik Herby

 

REGULAMIN

PIKNIKU RODZINNEGO

HERBY

 §1

Informacje Ogólne

1. Organizatorem Pikniku jest Spółdzielnia Socjalna Tropem Przygody, na zlecenie Urzędu Miasta Kielce.

2. Piknik realizowany jest w ramach zwycięskiego projektu Budżetu Obywatelskiego 2019.

3. Piknik odbywa się w dniu 11.07.2020 w godzinach 12:00 – 17:00.

4. Podczas Pikniku obowiązuje limit osób przebywających na terenie wydarzenia i wynosi on 120 uczestników jednocześnie. Organizator może odmówić wstępu na teren pikniku, jeżeli zostanie osiągnięty limit uczestników.

5. Uczestnictwo w Pikniku jest bezpłatne.

 §2

Rejestracja i udział w Pikniku

1. Warunkiem uczestnictwa w Pikniku jest zaakceptowanie Regulaminu oraz stosowanie się do zaleceń przedstawicieli Organizatora.

2. W celu wzięcia udziału w Pikniku nie jest wymagana wcześniejsza rejestracja.

3. Piknik odbywa się na terenach boisk przy Staropolskiej Szkole Wyższej ul. Mjra J. Piwnika „Ponurego” 49.

4. Wskazane jest stosowanie się do zasad bezpieczeństwa i dystansu społecznego (prosimy o przebywanie w maseczkach
i z zachowaniem bezpiecznej odległości 2 m).

5. Przed wejściem na teren Pikniku odbywać się będzie pomiar temperatury oraz konieczność złożenia oświadczenia
o stanie zdrowia i uzupełnienia danych kontaktowych przez uczestników Pikniku.

 §3

Specjalne zasady bezpieczeństwa w związku z epidemią Covid-19

1. Piknik jest realizowany z przestrzeganiem rygoru sanitarnego, wewnętrznych zasad organizatora i uwzględnieniem „Wytycznych dla organizatorów imprez kulturalnych i rozrywkowych w trakcie epidemii wirusa SARS-CoV-2 w Polsce” Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwa Rozwoju oraz Głównego Inspektora Sanitarnego.

2. Uczestnictwo w Pikniku jest możliwe tylko dla osób o dobrym stanie zdrowia, nie wykazujących objawów choroby zakaźnej, nieprzebywających na kwarantannie, nie mających kontaktu w ostatnich 14 dniach z osobami chorymi zakaźnie.

3. Wchodząc na Piknik uczestnik zgadza się na pomiar temperatury za pomocą termometru bezdotykowego przez osobę wyznaczoną przez Organizatora. Wysoki wynik pomiaru może skutkować zakazem wstępu na teren Pikniku.

4. Uczestnik ma obowiązek przed wstępem na teren Pikniku wypełnić oświadczenie dotyczące stanu zdrowia, akceptacji zasad i regulaminu oraz podać dane kontaktowe. Wzór Oświadczenia stanowi Załącznik nr 2.

5. Uczestnik ma obowiązek zdezynfekowania rąk przed wejściem na teren pikniku. Może do tego celu użyć własnego środka wirusobójczego, lub płynu do dezynfekcji udostępnionego przez Organizatora przy wejściu na teren Pikniku. Organizator nie odpowiada za ewentualne uczulenia skórne po kontakcie ze środkiem dezynfekującym.

6. Uczestnik ma obowiązek zakrywania ust i nosa na terenie Pikniku. W przypadku braku maseczki może otrzymać nieodpłatnie maseczkę jednorazową od Organizatora (do wyczerpania zapasów).

7. Uczestnik ma obowiązek wyrzucania środków ochrony osobistej jedynie do specjalnie do tego przeznaczonych
i oznaczonych pojemników na odpady.

8. Uczestnicy w miarę możliwości proszeni są o nie grupowanie się i zachowywanie minimum 2 metrów odległości od innych uczestników Pikniku, którzy nie są dla nich rodziną, lub nie zamieszkują wspólnie.

9. Uczestnik akceptuje możliwość przekazania danych osobowych i kontaktowych wszystkich uczestników Pikniku instytucjom odpowiedzialnym za zwalczanie chorób zakaźnych i bezpieczeństwo epidemiologiczne (np. stacje sanitarno-epidemiologiczne, Główny Inspektorat Sanitarny) oraz innym podmiotom, którym leży to w interesie (np. Urząd Miasta Kielce, przychodnie, służby porządkowe). Dane kontaktowe wydaje się podmiotom w celu zapewnienia bezpieczeństwa epidemiologicznego uczestników Pikniku, pracowników oraz społeczności lokalnej. Dane osobowe mają ułatwić służbom sanitarnym dochodzenie epidemiologiczne na wypadek wykrycia, że osoba zakażona brała udział w danym wydarzeniu. Dane będą przechowywane przez Organizatora przez 2 tygodnie.

§4

Postanowienia końcowe

 1. Uczestnicy biorą udział w Pikniku na własną odpowiedzialność. Organizator nie odpowiada za utratę zdrowia ani rzeczy osobistych.

2. Osoby niepełnoletnie mogą brać udział w Pikniku wyłącznie za zgodą i pod opieką opiekunów prawnych.

3. Wzięcie udziału w Pikniku oznacza akceptację niniejszego Regulaminu oraz zgodę na wykorzystanie wizerunku
w przypadku relacji fotograficznej podczas trwania Pikniku.

4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, udział w Pikniku oznacza akceptację Klauzuli RODO stanowiącej załącznik nr 1 do Regulaminu.

 

Klauzula RODO

 

 

Oświadczenie 

 

 

 

KONTAKT

Spółdzielnia Socjalna Tropem Przygody

ul. Olszewskiego 6 p. 1.17 SKYE

25-663 Kielce

mail:

tel. 41 300 01 19