Planujesz wydarzenie firmowe? Chcesz zmotywować swoich pracowników?

Zapytania Ofertowe Efekt

Spółdzielnia Socjalna Tropem Przygody zwraca się z prośbą o odpowiedź w ramach zapytania ofertowego o świadczenie usługi zorganizowania i przeprowadzenia dwudniowej wycieczki do Wrocławia w ramach projektu „Efekt-dostępność i rozwój usług społecznych w Kielcach” – wniosek o dofinansowanie nr RPSW.09.02.01-26-0092/18 złożony w ramach naboru nr RPSW.09.02.01-IZ.00-26-228/18 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 9. Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych – nabór projektów w formule projektów terytorialnych (projekty pozakonkursowe) zwanego dalej Projektem.

 

Szczegóły odnaleźć można poniżej:

 

Zapytanie

KONTAKT

Spółdzielnia Socjalna Tropem Przygody

ul. Olszewskiego 6 p. 1.17 SKYE

25-663 Kielce

mail:

tel. 41 300 01 19